Bianchi-Hilde: Bianchi Specialissima Campa 1988

mein Stadtrad